Hasan Rıza Soyak

Görev Süresi: 14.11.1934 - 02.01.1939

1888 yılında Üsküp’te doğdu. Rüştiye’yi bitirdi.

İş yaşamına 10 Ekim 1907’de Kosova Vilayeti Tercüme Kalemi mütercim ve mukayyidi olarak başladı. 6 Ekim 1911’de Üsküp’teki Yedinci Kolordu Birinci Sınıf Kâtipliğine atandı. 1913 yılından başlayarak sırasıyla Harbiye Nezareti Piyade Dairesi, Altıncı Kolordu Erkan-ı Harbiyesi ve İkinci Kolordu Kalemi’nde görevler üstlendi.

Kurtuluş Savaşı’nda ‘Müdafaa-i Milliye Grubu’nda yer alarak Anadolu’ya geçip Mustafa Kemal Paşa’nın emrine girdi.

1 Aralık 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Kalem-i Mahsus Tahrirat Birinci Kâtipliğine, ardından 1 Eylül 1925’de Riyaseticumhur Daire Müdür ve Mutemetliğine atandı. 23 Ocak 1927’de Riyaseticumhur Kalem-i Mahsus Müdürlüğüne, 7 Mart 1932’de Daire Müdürlüğüne, 14 Kasım 1934’te de Genel Sekreterliğe atandı.

2 Ocak 1939 tarihinde Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı; 3 Nisan 1939’da emekli oldu.

Evli ve iki çocuk sahibiydi. 1970 yılında yaşamını yitirdi.